Richtlijnen voor auteurs

Voor wie een artikel wil schrijven

Algemeen

Het tijdschrift Oud Wageningen richt zich op de leden van de historische vereniging Oud Wageningen en anderen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de stad en de nabije regio.

Deze doelstelling betekent dat artikelen in het tijdschrift voor een breed publiek interessant moeten zijn. Van auteurs wordt verwacht dat zij begrijpelijk schrijven en specialistische uitdrukkingen zo veel mogelijk vermijden. Oud Wageningen hanteert de magazineformule: elke aflevering vormt een afgewogen bundeling informatie in tekst en beeld, met terugkerende elementen die voor ritme, herkenbaarheid en variatie zorgen.

De betrouwbaarheid van het tijdschrift moet gegarandeerd zijn. Verwacht wordt dat de auteur de betrouwbaarheid van haar / zijn artikel kan aantonen. Een beknopte verwijzing naar gebruikte bronnen aan het eind van een artikel wordt op prijs gesteld.

Het is gewenst dat auteurs tijdig contact opnemen met de redactie om over en weer duidelijkheid te verkrijgen over de aan te bieden kopij inclusief illustraties, over de inhoud en betekenis ervan, de mogelijke omvang, de publicatietermijn enz.

Voor het aanleveren van kopij hanteert de redactie een uiterste inzendtermijn. De inzendtermijnen worden in het blad en op de website www.oudwageningen.nl gepubliceerd.

Kopij

Kopij dient digitaal aangeboden te worden, met zo min mogelijk vormgevingscodes. Alle tekst dient gespeld te zijn volgens het Groene Boekje. Citaten en letterlijke aanhalingen worden tussen enkelvoudige aanhalingstekens gezet. Getallen tot en met negentien worden voluit geschreven, tenzij het om een opsomming of om een datum gaat. Rangtelwoorden worden aan het einde steeds met -e geschreven (dus bijvoorbeeld niet 3de of 20ste, of 3e, maar 3e. Er worden zo weinig mogelijk voet- en eindnoten gebruikt. Bronvermeldingen aan het eind van het artikel zijn gewenst, maar dienen tot de belangrijkste beperkt te worden.

Illustraties

Illustraties vormen een integraal en beeldbepalend element van de magazineformule. Auteurs dienen zelf illustraties aan te leveren in een gangbaar digitaal formaat. De kwaliteit dient ten minste 300 dpi te zijn. Bij elke illustratie behoort een bijschrift geleverd te worden dat het beeld verklaart, zodat het los van de tekst kan worden begrepen. Het beeldmateriaal dient niet in de kopij, maar los daarvan aangeleverd te worden. De illustraties dienen vrij van copyright te zijn. Bij elke illustratie dienen de maker (fotograaf, tekenaar) en de vindplaats vermeld te worden.

Redactie / eindredactie

De redactie beoordeelt of een aangeboden artikel beantwoordt aan de voorwaarden. Indien dat niet het geval is wordt met de auteur in overleg getreden. In geval auteur en redactie niet tot overeenstemming komen beslist het bestuur van de historische vereniging.

De redactie streeft bij het eindredigeren naar algemene verstaanbaarheid van de aangeboden informatie, houdt rekening met de redactionele plaatsruimte en speelt in op de specifieke vormgevingseisen van het blad. Behalve het toezien op correcte spelling en goed leesbare stijl behoort ook het formuleren van intro’s, koppen en bijschriften alsmede de keuze van de illustraties tot het werk van de eindredactie. Als de eindredactie ingrijpende wijziging(en) nodig acht neemt zij daarover contact op met de auteur.