Toekomstperspectief van Oud-Wageningen

De inzet van onze leden: het toekomstperspectief van Oud-Wageningen.   Tijdens een gespreksronde in 2013 langs alle bij de Vereniging betrokken vrijwilligers en (vroegere) bestuursleden is gebleken dat er zorgen leven over de toekomst van de HVOW. De vanzelfsprekendheid van een kabbelend voortbestaan is geen optie: er moeten nieuwe impulsen komen. Op basis van deze interviews heeft het bestuur een plan opgesteld dat beoogt de weg naar de toekomst van de HVOW veilig te stellen. Tijdens de ledenvergadering op 24 april 2014 is dit plan door de nieuwbenoemde voorzitter Mink Reitsma als volgt gepresenteerd.  

“Bevordering van de kennis van de geschiedenis van Wageningen” luidt de doelstelling van de HVOW. Hoe doe je dat in deze tijd? Tot nu toe zijn het uitgeven van een periodiek en het organiseren van lezingen onze bekendste activiteiten. En natuurlijk het beschikken over en het bijhouden en beschikbaar stellen van een uitgebreide documentatie. Dat alles moet vooral blijven, maar het zal aangepast moeten worden aan ontwikkelingen in deze digitaliserende tijd. Er zal veel werk moeten worden verzet. Daarbij spelen onze leden de centrale rol.

We doen een beroep op onze leden om met het bestuur mee te denken over onze toekomst tijdens een beraad over onze mogelijkheden op donderdagavond 2 oktober 2014. Zie de oproep tot deelname elders in dit nummer van het contactblad.

Ook vragen we binnenkort van de leden een actieve inzet bij een ledenwerfactie voor het op peil houden en uitbreiden van het ledental. Belangrijk is ook, dat leden bij zichzelf en bij mensen in hun omgeving nagaan of er materiaal (foto’s en dergelijke) beschikbaar is dat voor de collectie van ons documentatiecentrum interessant kan zijn.

Voor het documentatiecentrum, inclusief bibliotheek, fotoarchief en website hebben we plannen voor een betere toegankelijkheid en het beter naar buiten brengen van het materiaal waarover we beschikken. Daarvoor is modernere apparatuur nodig. En vooral ook menskracht met deskundigheid bij het up to date houden van de informatie. Ook willen we nagaan wat we met sociale media kunnen doen. We vragen de leden te helpen door ons te attenderen op (jonge?) mensen die voor een kortere tijd of voor een wat langere periode beschikbaar willen zijn voor gerichte activiteiten op dit terrein.

Voor het Contactblad is een vernieuwde en energieke redactie aangetreden. Het bestuur is blij met de kwaliteit van het blad en steunt de wensen en plannen van de redactie om het blad nog beter te maken. Het blad zal in de gewenste communicatie met de leden een belangrijke rol blijven spelen. Ideeën voor onderwerpen zijn bij de redactie zeer welkom, evenals het attenderen op mogelijke auteurs van artikelen, die in het blad passen.

Het bestuur heeft de uitdrukkelijke wens om te streven naar nieuwe publicaties in onze Historische Reeks. Ook op dit punt zijn tips welkom. Uiteraard handhaven we onze vier Lezingen per jaar. We gaan na of de opzet ervan qua plaats van handeling, presentatietechniek en verenigingspresentatie verbetering behoeft. Optioneel is samenwerking met anderen. We zetten ons in voor de gebruikelijke Presentatie op markten e.d. zoals de Molenmarkt en mogelijk de 4/5 mei manifestatie. We willen dit afstemmen met het museum.

Het bestuur werkt aan een goede relatie met Museum De Casteelse Poort. Er is weer een basis voor intensieve samenwerking. Over ons gebruik van de J.J. de Goede-zaal zijn nieuwe afspraken gemaakt. De zaal zal in gezamenlijk overleg heringericht worden. Vanuit de HVOW wordt sinds vorig jaar weer actief bijgedragen aan de opzet van tentoonstellingen. Er zijn plannen voor afstemming van verdere activiteiten en gezamenlijke presentatie. Beide organisaties streven gezamenlijk naar het onderhouden van reguliere externe contacten en verbreding van samenwerking met andere organisaties op “ons” gebied.

Binnen het bestuur is een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden geregeld, gerelateerd aan de werkorganisatie. Voor nieuwe activiteiten gaan we in projecten werken, waarbij we ook externe werkkracht kunnen betrekken. Het bestuur is zich bewust van de niet al te sterke financiële positie van de HVOW. Er zal een financieel meerjarenplan moeten komen waarbij ongetwijfeld de vraag naar voren komt of de contributie op het huidige niveau kan blijven. Misschien is voor bijzondere projecten ook hulp vanuit externe fondsen te verwerven